بیشترین سرعت را در

سرد ترین دیتا سنتر تجربه کنید


بارگزاری کد در صفحه خاص


برای این کار  اول با کد زیر مسیر صفحه ای که در آن هستیم را مشخص میکنیم

$patchx = Yii::$app->controller->id . "/" . Yii::$app->controller->action->id;

سپس با یک شرط به صورت زیر کد مورد نظر را فقط در صفحه خواسته شده بارگزاری میکنیم

   <?php if ($patchx == 'site/index' ) { ?>
          
          //*** code **//
          
     <?php } ?>     

 


Share This Article

نظر خودرا ثبت کنید

Over 4 million customers trust our services and servers

Copyright © 2020 AVIS LTD. All rights reserved.